Vabilo na Občni zbor

30. januar 2016

Ulica IX. korpusa 17

5280 Idrija
www.klub-kis.si

Klub idrijskih študentov na podlagi 59. in 64. člena Statuta Kluba idrijskih študentov in 3. sklepa 11. redne seje Predsedstva Kluba idrijskih študentov z dne 30. 01. 2016 vabi vse člane na redni občni zbor Kluba idrijskih študentov, ki bo 20. februarja 2016 ob 17.00 v prostorih Mladinskega centra Idrija, Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija.

Predlog dnevnega reda:
1.    Potrditev dnevnega reda
2.    Potrditev zapisnika izrednega občnega zbora z dne 20. december 2014
3.    Vsebinsko poročilo o delovanju Predsedstva v letu 2014/15
4.    Finančno poročilo
5.    Poročilo o delovanju Nadzornega odbora v letu 2014/15
6.    Poročilo o delovanju Disciplinske komisije v letu 2014/15
7.    Volitve za mesta v organih Kluba idrijskih študentov
8.    Volitve svetnika Sveta ŠOLS
9.    Volitve svetnika Zveze ŠKIS
10.    Volitve predstavnikov društva v Zvezi društev Mladinski center Idrija
11.    Vsebinski načrt in finančni načrt za leto 2015/16
12.    Razno

Predsedstvo Kluba idrijskih študentov na podlagi 3. sklepa 11. redne seje Predsedstva Kluba idrijskih študentov z dne 30. 01. 2016 objavlja kandidacijski postopek za mesta v organe KIŠ, in sicer člane Predsedstva KIŠ:

- predsednik;
- tajnik;
- blagajnik;
- predsednik dijaške sekcije;
- vodja odbora za kulturo in izobraževanje;
- vodja odbora za socialo in zdravstvo;
- vodja odbora za klub Swenak;
- vodja odbora za šport;
- vodja odbora za razvoj;
- 3 člane nadzornega odbora KIŠ;
- 3 člane disciplinske komisije KIŠ;
- 2 predstavnika društva v zvezi društev Mladinski center Idrija;

Kandidature za vsa mesta se vlagajo v skladu s Statutom Kluba idrijskih študentov, sprejetim 1. junija 2013. 83. člen Statuta Kluba idrijskih študentov opredeljuje, da morajo biti kandidature pisne in vložene do 7 dni pred začetkom volilne seje občnega zbora. Za pravočasno vloženo kandidaturo se šteje vsaka kandidatura, ki je prispela po pošti na sedež društva sedem dni pred zasedanjem rednega občnega zbora ali je bila vročena tajniku društva. Za pravilno in popolno vloženo kandidaturo se šteje vsaka, ki vsebuje: priimek in ime kandidata, naslov (stalno prebivališče), fakulteta ali srednja šola, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, izjava o nečlanstvu v izvršilnem organu politične stranke ali njenega podmladka, življenjepis, pisni program dela in lastnoročni podpis.

Seje občnega zbora so javne. Prisostvovati jim smejo tudi nečlani, če so zainteresirani sodelovati na seji. Slednji imajo pravico do mnenja in posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati in odločati o zadevah, o katerih sklepa občni zbor.

Razpis volitev za svetnika Sveta ŠOLS
Predsedstvo Kluba idrijskih študentov na podlagi 6. člena Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in 4. sklepa 11. redne seje Predsedstva Kluba idrijskih študentov z dne 30. 1. 2016 razpisuje tudi volitve za svetnika Sveta ŠOLS.

Kandidat za svetnika Sveta ŠOLS vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež Kluba idrijskih študentov vsaj 14 dni pred dnem volitev. Zaželeno je, da jo pošlje priporočeno po pošti in s pripisom »za volilno komisijo«.

Kandidatura mora vsebovati:
• ime in priimek kandidata,
• datum in kraj rojstva,
• naslov stalnega bivališča,
• telefonsko številko,
• letnik in smer študija,
• navedbo članske številke,
• podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka,
• lastnoročni podpis,

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo na spletni strani Zveze ŠKIS pod imenom Obrazec za kandidaturo_Svet ŠOLS.

Volitve za svetnika sveta ŠOLS bodo potekale na rednem občnem zboru Kluba idrijskih študentov dne 20. februarja 2015 ob 17.00 v prostorih Mladinskega centra Idrija (Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija) pod zaporedno številko 8. Potek volitev bo sledil Volilnemu pravilniku za volitve svetnikov Sveta ŠOLS, ki je dostopen na www.skis-zveza.si.

 

Razpis volitev za svetnika Sveta Zveze ŠKIS
Predsedstvo Kluba idrijskih študentov na podlagi 6. člena Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS in 5. sklepa 11. redne seje Predsedstva Kluba idrijskih študentov z dne 30. 1. 2016 razpisuje tudi volitve za svetnika Sveta Zveze ŠKIS.

Kandidat za svetnika vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež Kluba idrijskih študentov vsaj 14 dni pred dnem volitev. Zaželeno je, da jo pošlje priporočeno po pošti in s pripisom »za volilno komisijo«.

Kandidatura mora vsebovati:
• ime in priimek kandidata,
• datum in kraj rojstva,
• naslov stalnega bivališča,
• telefonsko številko,
• letnik in smer študija,
• navedbo članske številke,
• podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka,
• lastnoročni podpis,
• potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo na spletni strani Zveze ŠKIS pod imenom Obrazec za kandidaturo_Zveza ŠKIS.

Volitve za svetnika Sveta Zveze ŠKIS bodo potekale na rednem občnem zboru Kluba idrijskih študentov dne 20.februarja 2015 ob 17.00 v prostorih Mladinskega centra Idrija (Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija) pod zaporedno številko 9. Potek volitev bo sledil Volilnemu pravilniku za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS, ki je dostopen na www.skis-zveza.si.

Haris Aldžić,
predsednik Kluba idrijskih študentov

 

Objavil KIŠ 31.01.2016 ob 10:34:05.